Profil

Muzikoterapeutka, akreditovaný garant muzikoterapie, supervizorka, hudební pedagožka, flétnistka a sopranistka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod a modelů, autorka knihy: Muzikoterapie a edukace (Grada 2017)Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011) a spoluautorka knihy: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky základní škola speciální, vysokoškolská pedagožka, krajská a okresní metodička hudební výchovy, sbormistryně, lektorka seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Muzikoterapii se věnuje od roku 1993. Věnuje se přímé terapeutické praxi s klienty i přednáškové, výukové i vědecké činnosti. V roce 2006 získala doktorát v oblasti muzikoterapie, který je opřen o dlouhodobý výzkum, jenž ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. V roce 2012 se stala absolventkou 5 – ti letého sebezkušenostního muzikoterapeutického výcviku Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem).

  

Životopis

 

Vzdělání:

1989 - 1993       Gymnázium Tábor - specializace - živé jazyky
1993 - 1999     Pd F UK Praha - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ                                                    

                                             - studijní obor: český jazyk a literatura - hudební výchova
1998                 Absolventský koncert - obor příčná flétna
2006                 Pd F MU Brno – udělen titl. Ph. D. studijní program
                                             - specializace v pedagogice  
                           Disertační práce: Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie
2007 - 2012      Terapie zpěvem - škola odhalení hlasu, pětiletý muzikoterapeutický

                            sebezkušenostní výcvik a absolutorium studia Werbeck metody
                                             - dotace 622 hodin (Chorvatsko, Švýcarsko)
                 

    

Další vzdělávání a certifikáty:

      -     vzdělávání pedagogických pracovníků (hudební výchova, český jazyk,
               pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, terapie)
      -     vzdělávání v oblasti interpretace hudby - kurzy
      -     tuzemská i zahraniční spolupráce (konzultace s předními odborníky
               v oborech muzikoterapie, psychologie, pedagogika a speciální pedagogika,
               dramaterapie, psychoterapie atd.)

 

 

     

Praxe:

1994 - 1996     ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav     
1998 - 2001     ZŠ Tábor – učitelka 6. třídy
                              projekty : „Svět očima dítěte“ - reedukační techniky určené
                              pro žáky s poruchami učení a chování, sociopatologické jevy

2000 – 2006    DÚSP Černovice u Tábora – supervizorka muzikoterapie

2001 - 2006     ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře - učitelka

2003 - 2005     PdF JU České Budějovice - odborná asistentka katedry Hv

2005 - 2009     PdF JU České Budějovice – výuka muzikoterapie
                             – katedra Výchova ke zdraví

2004 - 2008     PdF MU v Brně – výuka muzikoterapie v rámci celoživotního vzdělání
                                         arteterapie

od 2006            PdF UP v Olomouci - katedra Hv - výuka muzikoterapie, didaktika Hv

2006 - 2013     VOŠS Charitas – výuka muzikoterapie

2007               SAGAPO Bruntál – supervizorka muzikoterapie

2007 -  2011    ZUŠ - ředitelka
od 2012            Členka sektorové rady - vedoucí pracovní skupiny pro vznik
                                                                 povolání muzikoterapeut, arteterapeut.

 

Členství v profesních organizacích, lektorská činnost:
 

1999 – 2005   SSŠ Tábor – okresní metodička hudební výchovy

1999 -               Lektorka seminářů DVPP (Střediska služeb školám - ČR,
                          Pedagogická centra - ČR,

                          PdF UP Olomouc – CIV, ČHS – SPHT)

2001 – 2004   PC České Budějovice – odborná a metodická činnost v krajské sekci Hv

2004 -  2012   ČHS – Společnost pro hudební terapii – předsedkyně a hlavní lektorka

2008 -  2013   Moravská asociace uměleckých terapií o.s.  – předsedkyně

2008-               IPPP ČR – lektorka muzikoterapie

2011 -            WFMT (Světová federace muzikoterapie) - jednatelka za ČR (MAUT)

2013 -            MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií - prezidentka

 

Publikační činnost, konference:

- duben 2001 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc

   „Využití prvků muzikoterapie v hodinách hudební výchovy“

- červen 2002 - Ostrava - konference Pd F Ostravské univerzity - Janáčkiana 

   „K hudebním aktivitám na jihu Čech z hlediska školní výchovy a pedagogiky volného času“

 - říjen 2002 - Brno - konference Pd F MU Brno - katedra Hv
  „ K problematice sluchové percepce v hudební pedagogice“

 - listopad 2002 - České Budějovice - konference Pd F JU České Budějovice

  „ Lze cílenými hudebními aktivitami zefektivnit hodiny českého jazyka a literatury?“

 - listopad 2002 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc

 „ K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy
  na základních školách“

- září 2003 - konference „Výchovu rozumem obohatit o rozměr srdce a úcty ke
  všemu, aneb bez celostního pohledu na svět se škola nezmění“ - Praha
  - muzikoterapeutická dílna

 - listopad 2004 - aktivní účast na konferenci „Hudba léčitelka“
   PdF JU České Budějovice „ Prvky muzikoterapie nejen ve školní praxi“

- 2005 Břicháčková, M. (Beníčková): . Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie. Brno, 2005. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy.

- listopad 2006 – „K problematice vzdělávání v oblasti muzikoterapie a hudebně – edukační terapie“ AEDUCA FF UP Olomouc

- 2008 – Břicháčková, M. (Beníčková), Vilímek, Z.:Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky v základní škole speciální. Praha, IPPP ČR, 2008.

-2010 – Beníčková,M., Vilímek, Z.: Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika (1. díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

- 2010 - Beníčková, M.: Specifické poruchy učení z pohledu metodiky hudba těla (2.díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 

- 2011 - Beníčková, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada, 2011)

- 2017 - Beníčková, M.:  Muzikoterapie a edukace (Grada 2017)


      

 

Grantová činnost:

 

2002         PdF JU České Budějovice – Grant FRVŠ – lektorka muzikoterapie

2003         PdF UP Olomouc – lektorka muzikoterapie

2004         PdF JU České Budějovice – lektorka muzikoterapie

2005         PdF JU České Budějovice – koordinátorka grantu MŠMT
                  – Muzikoterapie jako prevence sociopatologických jevů

2006         Grantová činnost v rámci EU, OP-RLZ

 

 

Webové odkazy na aktivní činnost v oblasti muzikoterapie:
(Pod jménem Marie Břicháčková)
 

Muzikoterapie: Hudební formy jako vzorce chování - odkaz zde
K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách - odkaz zde
Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost - odkaz zde
Čtvrtletník PdF JU České Budějovice - odkaz zde
Program konference Psychologické aspekty hudební výchovy (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie) odkaz zde
Hudba léčitelka - odkaz zde

 

Média - odkaz zdeReference

30.10.2014 16:17

Reference

Dobrý den, Marie, moc děkuju za info, knihu si určitě koupím a chci Vám pogratulovat k takovému kroku, k takovému úspěchu :) . Často na Vás teď vzpomínám, protože už mám rodinu a rodinné problémy jsem řešila právě u Vás na muzikoterapeutických sezeních. Podařilo se, máte na tom velký...
Celý článek