Metodiky

Metodiky

 

Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení

(autor: Beníčková)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hudba těla
 - Česká muzikoterapeutická metodika

(autoři: Beníčková, Vilímek)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Werbeck metoda - Škola odhalení hlasu

(autor: Valbork Werbeck Swärdström)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení

(autor: Beníčková)

  •  Metodika je popsána v knize Beníčková, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Praha, Grada Publishing, a.s. 2011. 

„Metodika je opřena o dlouhodobý výzkum, který ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. Součástí knihy jsou metodické postupy, zásobník technik, relaxační cvičení, ukázky využití netradičních hudebních nástrojů, konkrétní příklady z praxe, ukázky kazuistik, kontraidikace terapeutické práce a nechybí ani zpěvník písní s jednoduchými instrumentálními doprovody.“ Beníčková, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Praha, Grada Publishing, a.s. 2011, část anotace - obálka knihy)

  •  „Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení popisuje metodiku jako teoreticko – praktické schéma vymezující strukturu a vztahy muzikoterapeutického procesu u cílové skupiny klientů, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování. Metodika je rozdělena na teoretickou část, která vymezuje a definuje komponenty týkající se dané problematiky (muzikoterapeutický proces a jeho fáze, muzikoterapeutický plán, muzikoterapeutická strategie, interakční vztah, sledované oblasti a suboblasti u klientů se specifickými poruchami učení, terapeutický vztah, cíle a roviny muzikoterapeutické intervence). Kapitola Vás seznámí s Muzikoterapeutickým modelem u klientů se specifickými poruchami učení a možnostmi jeho praktické aplikace. Kapitola je obohacena o přehledná metodická grafická znázornění, která Vám efektivně pomohou v pochopení komplexně pojaté metodiky.“ (Beníčková,M.: ukázka z připravovaného Sborníku 1. mezinárodní konference uměleckých terapií ARS TERAPEUTICA/Conference of Art Therapies , Brno 2011 - odkaz zde)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hudba těla
 - Česká muzikoterapeutická metodika

(autoři: Beníčková, Vilímek)

  • Hudba tělaje název pro českou muzikoterapeutickou metodiku autorů Marie Beníčkové a Zdeňka Vilímka , která byla vytvořena na základě dlouhodobých zkušeností z kvalitativního a kvantitativního výzkumu, teoretických poznatků a našich praktických zkušeností v oblastech muzikoterapie. Název Hudba těla je odvozen ze základních fyziognomických, biorytmických, psychosomatických a psychosociálních vztahů lidského organismu, které vymezují terapeutické možnosti podpory a rozvoje smyslové kooperace a psychomotoriky, mentálních funkcí a emočního prožívání, osobnostních a sociálních kompetencí člověka intaktního i s postižením prostřednictvím hudebnosti, terapeutického vztahu a muzikoterapeutického přístupu.

  •  

Charakteristika a základní aplikační podmínky metodiky

Česká muzikoterapeutická metodika Hudba těla je účelné teoreticko-praktické organizační schéma, určující metodický postup na jehož základě jsou vymezeny úrovně muzikoterapeutické intervence, metodické fáze, způsoby muzikoterapeutické intervence, terapeutické cíle a metody.

 

Jedním z hlavních charakteristických rysů metodiky je systémovost a zároveň variabilita vzhledem k potřebám klientů i cílům současné teorie i praxe muzikoterapie. Základním předpokladem pro aplikaci níže navržených muzikoterapeutických postupů je ucelený (holistický) přístup, který zohledňuje biopsychosociální jednotu člověka.“ (Břicháčková - Beníčková, M., Vilímek, Z.: Možnosti využití muzikoterapie v základní škole speciální, IPPP ČR, Praha 2008).

  • Metodika Hudba těla reaguje na aktuální potřeby vyplývající z lékařské, psychologické, pedagogické a sociální praxe. Hlavním cílem dané metodiky je podpora, rozvoj a integrace biopsychosociálních kompetencí lidí intaktních i s postižením.

 

 

Mezi dílčí terapeutické cíle metodiky Hudba těla patří podpora a rozvoj:

  •  

smyslové kooperace (kooperace sluchového, zrakového, hmatového a kinestetického vnímání, multisenzoriální vnímání) a psychomotoriky(koordinační schopnosti – pohyblivost, obratnost, rovnováha, rytmické schopnosti, jemná motorika; orientace v tělesném schématu apod.),

  • mentálních funkcí (vnímání časových a prostorových vztahůzáměrná pozornost, sekvenční myšlení, komunikační schopnosti a dovednosti, alternativní a augmentativní komunikace, aktivace vyšších paměťových funkcí, motivace k učení apod.) a emočního prožívání (důvěra, pozitivní motivace, adekvátní emoční exprese i korekce, sebepřijetí, pocit skupinové sounáležitosti apod.),

  •  

osobnostní (integrace tělesných a psychických procesů, sebepoznání, kreativní komunikační dovednosti, seberealizace apod.) a sociálních kompetencí (párové i skupinové interakce, praktické vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro sociální adaptaci, skupinová spolupráce, sociální učení, zmírnění negativních dopadů nemoci či postižení).“ (Břicháčková - Beníčková, M., Vilímek, Z.: Možnosti využití muzikoterapie v základní škole speciální, IPPP ČR, Praha 2008 in: Beníčková, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Praha, Grada Publishing, a.s. 2011.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Werbeck metoda - Škola odhalení hlasu

 

„Škola pro odhalení hlasu je výsledkem výzkumné práce švédské sopranistky Valbork Werbeck Swärdström (1879 - 1972), která začala kolem roku 1910 a zakončena byla ve 30. letech 20. století.  Základem Werbeck metody, která je určena v různých variantách jednak pro pěveckou terapii, ale i pro pěveckou výuku profesionálů, je kladen důraz na zkoumání fyziologických základů pěveckého umění. Uvolňovací cviky s přesně propracovanou metodikou mají příznivý účinek nejen na fyzické tělo, ale i na psychiku člověka. Důležité jsou prožitky při jednotlivých cvičeních. V metodě se uplatňuje tzv. holistický přístup k člověku - působení na oblast v rovině fyzické, psychické, duševní i duchovní. Autorka ve svém díle, které nese stejný název - Škola odhalení hlasu - uvádí zkušenosti, které v té době nebyly vědecky podloženy. Fyziologický výzkum následně zmiňované zkušenosti potvrdil. Interesující z tohoto pohledu je poznatek o tzv. samokmitání hlasivek. Objev popřel představu 19. století, která připodobňovala hrtan k jakési venkovní píšťale nafukované vzduchem plic.  Autorka metody  pochází ze Švédska. Odmalička se zájmem zpívala. V patnácti letech nastoupila na Královskou hudební akademii ve Stockholmě. Posléze nastalo „ochrnutí hlasivek“ -   jak sama píše v předmluvě ke své knize. Snažila se sama najít východisko z této situace. Prvním krokem byla zcela jiná technika mluvení, než na kterou byla zvyklá do této doby. Zvuk se pokusila vést přes nos. V prvním stádiu „ochrnutí“ to bylo velmi namáhavé. Postupně našla slabiku NG, která jí velmi pomohla. Rozpomínala se na svůj dětský hlas a z vlastních zkušeností pomalu sestavila cvičení, která se časem stala opěrným pilířem zmiňované metody. „ (Úryvek z knihy Marie Beníčkové Muzikoterapie a specifické poruchy učení, Grada 2011 )  odkaz zde


 

Témata:
- Vývoj zpěvu (podle) metody Werbeck
- Charakteristika (znaky, vlastnosti) zpěvu podle metody Werbeck
- Hlas, rozvoj hlasu a jeho vývoj
- Tělesné působení (funkce) spojené se zpěvem
- Cvičení pro zlepšení zpěvu
- Terapeutická cvičení
- Propojení mezi hlasovými cvičeními a tělesnými funkcemi (části těla)
- Psychologické aspekty metody Werbeck
- Podstata zvuků a hlásek
- 3 fáze práce s hlasem: vedení, rozšíření, zrcadlení
- Úloha hlásky NG v přípravných a terapeutických cvičeních
- Naslouchání – objektivita a subjektivita tónu
- Úloha dechu při zpěvu