Muzikoterapie pro pedagogy

Muzikoterapie pro pedagogy

Hudební výchova a prvky muzikoterapie v rámci RVP

Lektorka: Mgr. Marie Břicháčková, Ph.D.

                    

Prožitkový seminář je určen především pro učitele prvního stupně, ale zajímavé a netradiční metody a techniky  práce naleznou i ostatní zájemci ( z 2.stupně ZŠ, MŠ, ZUŠ, školních družin).

 

Metody a techniky budou zaměřeny k těmto tématům:

  1. Individuální přístup k žákovi – rozvoj hudebnosti
  2. Práce se žáky s poruchami učení a chování – představení nové metody (Řešení problémů sluchové percepce u žáků s poruchami učení a chování)
  3. Rozvoj kreativity
  4. Prostředky motivace
  5. Prvky muzikoterapie ve školní praxi
  6. Hra na netradiční jednoduše ovladatelné  hudební nástroje – např. kantely
  7. Ukázky z praxe a řešení aktuálních otázek školství

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) Umíme pracovat s dyslektiky ? Aneb alternativní pojetí  výuky z pohledu muzikoterapie:

 

Seznámení s problematikou dyslexie a poruch učení a chování jako narůstajícího problému současného školství. Uvedení do problematiky reedukace pomocí  muzikoterapeutické metody, která je ověřena dlouholetým výzkumem (spolupráce PdF MU v Brně).

 

Lze pomocí cílených muzikoterapeutických cvičení pomáhat dyslektikům? Muzikoterapeutická metoda řešící problematiku sluchové percepce jako jednoho z možných průvodních symptomů SPU nabízí nový pohled  a možnosti řešení neutěšené situace při práci s dětmi s SPU. Dítě je třeba nejen pozitivně motivovat, ale umět stanovit i hranice a možnosti spolupráce v parametrech  živého interaktivního vztahu učitele a žáka.  V rámci modelových situací se frekventanti semináře budou učit  diagnostikovat symptomy dané problematiky a následně hledat cesty k řešení odhaleného problému. Prožitková forma cvičení vede  frekventanty k získávání poznatků a dovedností motivujícími postupy a zároveň je metodika práce přizpůsobena konkrétním potřebám jednotlivých frekventantů vzhledem k zaměření jejich pedagogického působení. Propojení teoretické a praktické roviny  na podkladě didaktických materiálů, které jsou s úspěchem používány ve školní praxi, lze frekventantům nabídnout spektrální pohled na danou problematiku a nástin možností zavedení této metody do edukačního procesu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Zvuk jako hra – netradičně s tradičními zvuky:

 

Seznámit frekventanty s hudebně – ekologickou problematikou  zvukového působení na lidský organismus – rizika hudebního smogu a  přednosti  pozitivního hudebního působení. Netradiční formou her a cvičení  zefektivnit práci pedagogů.

 

Seminář bude zaměřen na působení zvuku na lidský organismus.  Frekventanti se seznámí s problematikou hudební ekologie ve vztahu ke zdravému životnímu stylu. Metodicky propracované portfolium her vztahující se k této problematice bude přizpůsobeno podle konkrétní cílové skupiny učitelů a vzhledem k specifické problematice cílové skupiny žáků, s nimiž  pedagogové pracují. Na pozadí hry dochází  při práci se žáky ke kladné motivaci a ve smyslu Komenského odkazu  „Škola hrou“   děti i učitelé vytvářejí prostor pro zlepšení školního mikroklimatu. Hry je možné použít v práci třídního učitele, v rámci volnočasových aktivit, v hodinách hudební výchovy, popř. některé herní modifikace v dalších hodinách v rámci interdisciplinárního pojetí výuky.  Seminář je veden aktivní prožitkovou formou, kde je kladen důraz na individualitu každého pedagoga a se zřetelem k individuálmu přístupu v rámci kolektivu. Pozornost  bude věnována např. těmto tématům: rezonance  těla,  slyšení a naslouchání, diagnostika pomocí hudebních nástrojů, harmonizace  psychiky při stresu, napětí, trémě, cvičení myšlení, citu,  pozitivity, harmonie, vztahy jednotlivce a kolektivu, rodinná problematika, úloha zvuku v hodinách hudební výchovy, zvuk a hlas jako nezbytný nástroj učitele, hry se zvuky u dyslektiků a další.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) Co Čech, to muzikant, aneb jak to zvládnout v praxi:

 

Seznámení učitelů s netradičními metodami práce v rámci hodin hudební výchovy  i  volnočasových aktivit. Jednoduchou formou založenou na prožitku motivovat učitele k živé a inspirující práci v rámci hodin, v nichž mohou zapojit i hudební projev. Vzbudit v pedagozích zájem o problematiku  interdisciplinárního přístupu ve výuce.

 

Seminář seznámí s metodami práce v hodinách hudební výchovy i v rámci volnočasových aktivit při práci ve školních družinách, DDM, MŠ a dalších aktivitách volnočasového charakteru. Jednoduché a praxí ověřené metody práce vedou k pozitivní motivaci učitelů i následnému zlepšení výsledků práce učitele v přímé praxi. Na základě ukázek z praxe se frekventanti seznámí se základy  alternativních forem výuky didaktiky hudební výchovy, se zásadami fonogestiky, eurytmie, hudebně – edukační terapie. Na konkrétních praktických ukázkách se naučí pracovat s jednoduchou písní, kterou doprovodí  instrumentálním doprovodem. Integrace teoretických poznatků do praktických cvičení propojuje prožitkový model  práce s efektivní formou výuky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D) Píseň – brána ke komunikaci:

 

Učitelé se naučí pracovat s jednoduchými dětskými písničkami, osvojí si základy instrumentálního doprovodu. Poznatky, které získají, jim napomohou v lepší orientaci v dané problematice v praxi.

 

Na základě jednoduchých písniček, které jsou doprovázeny na Orffůn instrumentář a jednoduše ovladatelné netradiční nástroje (kantely, akordické citety a další) si učitelé osvojí netradiční formy práce s intonací, rytmickou výchovou i zásadami instrumentálních doprovodů. Mezi písňový materiál patří např. Cyklus o zvířátkách, který je doprovázen sestavou uvolňovacích cvičení, nebo Cyklus písní ročních dob, který je velmi vhodný pro zařazení do průřezových témat RVP. Učitelé si osvojí jednoduché, ale efektivní způsoby práce s fonogestikou, naučí se napsat instrumentální doprovod a další dovednosti elementární didaktiky. Na píseň budeme nahlížet z nového úhlu pohledu – jako na komunikační prostředek v rámci úspěšné komunikace učitel – žák. Na základě propracované metodiky se učitelé naučí analyzovat skryté komunikační schéma písně a následně se seznámí s jeho praktickým využitím.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E) Umíme si hrát? Chceš – li porozumět dítěti, nauč se naslouchat dětské duši:

 

Pedagogové se seznámí s jednoduchými metodami a technikami práce, které zlepšují školní mikroklima, motivují žáky i učitele k pozitivním výsledků.

 

Učitelé se seznámí s jednoduchými kreativními  cvičeními, které   lze  upravit  podle  věku  a  úrovně žáků. Proto se  tato cvičení dají aplikovat v MŠ, na 1.stupni ZŠ, ve školních družinách, ale  i pro výuku na druhém stupni základní školy. Úroveň žáků  není rozhodujícím faktorem, ba naopak.  Cvičení lze přizpůsobit  dětem talentovaným  i dětem s nejrůznějšími formami  poruch učení i chování. Forma hry je osvědčenou vyučovací  metodou , která se opět vrací do našich škol.  V těchto hrách je dominantní složkou  hudba .  Rytmus  se prolíná s pohybem, tancem i slovem.  Učitel nemusí mít hudební vzdělání, ale chuť vyzkoušet nové metody v praxi.  Hry  slouží k rychlejšímu osvojení učiva, zlepšují paměť i  koncentraci . Ve třídě se navodí volnější atmosféra a dítě  se neučí pouze kvůli vlastnímu úspěchu, ale  vnímá i další aspekty - pomoc druhému, sounáležitost s statními.  Hra, ve které je jedním z hráčů i  učitel,  napomáhá k získání přirozené autority učitele. Učitel získává větší důvěru od žáků  a třída  vnímá úspěchy jako celek, v němž je důležitý každý žák. Seminář je veden aktivní formou, kdy je kladen důraz na prožitek a individualitu každého jednotlivce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F) Kreativity v řádu – cesta k harmonizaci osobnosti:

 

Seznámení pedagogů s principy duševní hygieny, specifika syndromu vyhoření, zásady prevence  dopadu negativních vlivů následkem neuvědomělého plýtvání vnitřní silou jedince, uvolňovací techniky a cvičení pro zlepšení psychického rozpoložení učitele.

 

Pedagogové se seznámí se základními rizikovými faktory učitelské profese a možnosti dopadu nežádoucích účinků na psychickou rovnováhu člověka. Kromě teoretického základu budou učitelé po kurzu vybaveni sestavou harmonizačních cvičení, které podporují zdravý rozvoj osobnosti. V rámci semináře je myšleno nejen na učitele, ale i na jejich žáky. Učitelé si osvojí  metody práce s problémovými žáky, a zásady efektivní komunikace. Seminář je koncipován  interaktivní formou, kdy se učitelé stávají „spoluhráči“ lektora a kreativním způsobem hledají , pojmenovávají a převádějí do praxe teoretické poznatky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G) Jak pracovat s dětskými příběhy, aneb každý máme svůj příběh:

 

Prožitkovou formou si pedagogové osvojí základy práce s dětskými příběhy a přesvědčí se o důležitosti pohádek pro pozitivní vývoj dítěte. Seznámí se s podstatou archetypu a zásadami psychologického výkladu pohádek

 

Místo pohádek a dětských příběhů je ve škole nezastupitelné. Metody, se kterými se učitelé na semináři setkají, nabízejí možnost komplexního pohledu na danou problematiku a zároveň zásady práce s detailem, který je důležitý pro  práci s dětským příběhem jako analogií životních situací. Mezi témata, která zazní na semináři, patří např. :pohádky pro děti a dospělé, mýty a skutečnost, terapeutická funkce příběhu, malování  nejen vlastních příběhů, poznáváme se podle příběhů, malujeme nejen svůj příběh,  schopnost empatie, postavení učitele  v rámci třídního kolektivu,  zapojení problematických dětí do kolektivu, poruchy vnímání - sluchové i zrakové, děti se specifickými potřebami, upevnění sociálních a komunikačních dovedností,rozvoj fantazie, naučit se reagovat na potřeby druhého, rozvoj motoriky,rozvoj sebevyjádření, posílení vnímavosti a soustředění,rozvoj kreativity, rozvoj smyslového vnímání.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H) Poruchy sluchového vnímání – metodika práce s dětmi s poruchami učení a chování:

 

Seznámení  s metodami práce s dětmi s poruchami učení a chování, vhled do problematiky terminologického vymezení a  získání praktických poznatků a dovedností  na  základě konkrétních ukázek z praxe.

 

Na semináři se účastníci setkají s novou metodou, která je ověřena dlouholetým výzkumem a v praxi dosahuje výborných výsledků. Seminář je veden  formou  praktických ukázek, které  jsou podpořeny teoretickým didakticko – metodickým materiálem. Rozbor ukázek z praxe dává účastníkům možnost  globálního pohledu na problematiku i algoritmy k řešení dílčích specifických problémů.  Metoda a předávání poznatků o ní jsou založeny na interaktivních formách práce a zejména na prožitku. Metoda je v současné době vyučována i na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a studenti i učitelé z praxe o ni jeví nevšední zájem.

V první části semináře se účastníci seznámí s terminologickým vymezením dané problematiky – sluchové vnímání, kreativity, specifické poruchy učení a chování – jejich klasifikace, symptomatologie SPU, auditivní analýza, auditivní syntéza, audiomotorická koordinace atd.

Druhá část semináře  bude věnována ukázce metod práce,  videoukázkám z praxe, základům diagnostiky, nácviku cvičení dané metody, metodicko – didaktickým otázkám. V rámci semináře se účastníci seznámí s netypickými hudebními nástroji – např. kantelou nebo akordovou citerou, které jsou při práci s cílovou skupinou používány.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt na mě s možností individuální domluvy:

Dr. Marie Beníčková

+420 774 175800

mariebenickova@seznam.cz